طراحی Ui و Ux اپلیکیشن فروشگاه پوشاک
طراحی Ui و Ux اپلیکیشن فروشگاه پوشاک

طراحی Ui و Ux اپلیکیشن فروشگاه پوشاک

آدرس وب سایت: https://ui8.net/oriinadesign/products/oriina-clothes-shop-ui-kit
کارهای انجام شده: طراحی Ui، طراحی Ux، انتخاب رنگ بر اساس روانشناسی رنگ ها، استاندارد سازی المان ها
مدت انجام: دو هفته