طراحی Ui و Ux اپلیکیشن فروشگاه دکوراسیون داخلی
طراحی Ui و Ux اپلیکیشن فروشگاه دکوراسیون داخلی

طراحی Ui و Ux اپلیکیشن فروشگاه دکوراسیون داخلی

آدرس وب سایت: https://ui8.net/oriinadesign/products/delwin-ui-kit
کارهای انجام شده: طراحی Ui، طراحی Ux، انتخاب رنگ بر اساس روانشناسی رنگ ها، استاندارد سازی المان ها
مدت انجام: ده روز