طراحی کارت ویزیت شیرینی فروشی ویوین
طراحی کارت ویزیت شیرینی فروشی ویوین

طراحی کارت ویزیت شیرینی فروشی ویوین

کارهای انجام شده: طراحی کانسپت اولیه، ترکیب رنگ ها برای دستیابی به رنگ مطلوب، شناسایی فونت مناسب، شناسایی الگوهای مناسب
مدت انجام: یک هفته