طراحی لوگو برند چوب خط
طراحی لوگو برند چوب خط

طراحی لوگو برند چوب خط

کارهای انجام شده: طراحی کانسپت اولیه، اتود های مختلف، ترکیب رنگ ها برای دستیابی به رنگ مطلوب، شناسایی فونت مناسب، شناسایی الگوهای مناسب
توضیحات: این طرح با الگو از حروف اول نام برند (چوب خط) طراحی شده است.
مدت انجام: ده روز